Francmasoni și patrioți

Mircea Alexandru Birt, Tudor Salagean

Francmasoni și patrioți

Pret:

37
20
Lei


Mai multe detalii »
"Volumul de fa?? reune?te lucr?rile Simpozionului organizat de Societatea ?Simion B?rnu?iu? din Cluj?Napoca (Atelierul Simion B?rnu?iu num?rul 6), cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la înfiin?are (aprilie 1993) ?i a s?rb?toririi Centenarului Marii Uniri. Simpozionul îi este dedicat lui Simion B?rnu?iu, cunoscut om politic, filosof, pedagog, profesor, lupt?tor neobosit pentru drepturile românilor, ini?iat în francmasonerie, n?scut pe meleaguri s?l?jene, care a contribuit la dezvoltarea înv???mântului universitar din Moldova pân? la moartea sa. Simion B?rnu?iu a fost un autentic tribun al independen?ei României, un avocat al drepturilor ?i libert??ilor poporului român, aflat în grani?e proprii ?i str?ine, un precursor al Marii Uniri din 1918. Realizarea idealurilor lui Simion B?rnu?iu, o na?iune român? liber? într?un stat unitar s?a datorat ?i unor mari personalit??i ale României, unele dintre acestea fiind ?i francmasoni. Rolul francmasoneriei în declan?area Primului R?zboi Mondial, a elabor?rii ?i finaliz?rii tratatelor de pace este speculat ?i exacerbat, astfel c? ?i în zilele noastre ne întâlnim cu bine?cunoscutul cli?eu ?francmasonii ?i evreii sunt responsabili de preg?tirea Primului R?zboi Mondial, de elaborarea Tratatelor de pace ?i, mai ales, de consecin?ele lor?. Istoria îns? nu confirm? aceste aser?iuni, devenite tabuuri, mituri. Totu?i, francmasoneria a fost prezent? în Primul R?zboi Mondial, la fel cum au fost ?i marile confesiuni religioase, partidele socialiste, liberale, conservatoare. Lucr?rile Simpozionului au încercat s? surprind? contribu?ia unor personalit??i politice, militare, mari scriitori etc. la realizarea Marii Uniri. Alexandru Vaida?Voevod, Octavian Goga, Iancu Flondor, Traian Mo?oiu sunt unii dintre ace?tia. În acela?i timp, rolul real al francmasoneriei la aceste evenimente majore nu ar putea fi în?eles f?r? a se prezenta situa?ia francmasoneriei din Transilvania, Bucovina, Basarabia, precum ?i din ??rile învecinate. Masa rotund?, având cu tema ?Rolul francmasoneriei în Primul R?zboi Mondial?, nu??i propune ?i nici nu poate r?spunde întreb?rii omniprezente în leg?tur? cu rolul avut de Francmasoneria Universal? în Primul R?zboi Mondial. Societate ini?iatic?, umanist?, ea a fost asociat? nemeritat conceptelor conspira?ioniste, oculte... Adev?rul istoric ne arat? c? francmasoneria, de?i prezent?, nu a avut un rol decisiv în acest proces, constituind îns? un mijloc de comunicare între p?r?ile beligerante. A?a cum am mai spus, francmasoneria s?a aflat în taberele opuse, înregistrând victime pentru ap?rarea unor cauze na?ionale, str?ine de cele promovate de c?tre fraternitatea universal?. În ceea ce prive?te apartenen?a la francmasonerie a unor personalit??i politice din România ?i a impactului pe care l?au avut la conferin?ele de pace ?i la tratatele semnate, lucr?rile încearc? s? surprind? ?contribu?ia? masoneriei în mod real, f?r? proiec?ii subiective ?i ipoteze speculative. Personalit??ile prezentate nu erau masoni în timpul Primului R?zboi Mondial, dar au devenit ulterior, participând sub diferite forme la Marele R?zboi, la realizarea Marii Uniri. Un lucru este cert, personalit??ile prezentate au câteva tr?s?turi definitorii: patriotismul ardent, ata?amentul nedezmin?it pentru valorile umaniste, întreaga via?? dedicat? prop??irii progresului societ??ii ?i a omului. Interesant este ?i faptul c?, întâmpl?tor sau nu, to?i sunt n?scu?i în Ardeal, având un prestigiu profesional indubitabil, unii dintre ei fiind prieteni sau chiar rude..." - Mircea Alexandru Bir? Coperta I: Muzeul memorial ?Octavian Goga? din Ciucea (foto Cristina Beliga?r, Transilvania Reporter).Cuprins extins: MIRCEA ALEXANDRU BIR?, În loc de prefa??: Contribu?ia unor personalit??i ?i a francmasoneriei în realizarea Marii Uniri GELU NEAM?U, A fost sau nu Simion B?rnu?iu francmason la 1848? MIRCEA VAIDA-VOEVOD, Alexandru Vaida Voevod. Masonul. Destin ?i istorie TUDOR S?L?GEAN, Marele Orient al Fran?ei ?i ini?ierea membrilor delega?iei României la Conferin?a de pace de la Paris (1919). Ipoteze ?i certitudini VARGA ATTILA, Conexiuni masonice româno-maghiare dup? Marea Unire DANIEL HRENCIUC, Familia Flondor ?i Bucovina Istoric?. Unele considera?ii MIRCEA ALEXANDRU BIR?, Locatarii de la Ciucea ?i francmasoneria: Ady Endre ?i Octavian Goga MIRCEA ALEXANDRU BIR?, Traian Mo?oiu (1868-1932) MIRCEA ALEXANDRU BIR?, Moise Enescu (1879-1943)

Carti de acelas autor: Mircea Alexandru Birt, Tudor Salagean
Geniul
67.00lei

Am găsit ceva asemănător

Alte recomandări
Ordinul templierilor.
Emanuel Iavorenciuc
50.78lei
Ayiti Toma. Dragă Haiti
Jean Casimir
26.97lei
Stoicismul azi
Patrick Ussher
36.27lei

Poate vă interesează?
Osho. Aici şi acum
Osho
25.42lei

Prima pagina